සාන්තන් නම් වූ බුබුළු දල්වන්නා

DaStreet_Lamp_Painting_by_androidworkshop

කරන්ට් නුදුන්නෙන් ලැයිමක හිටි හන්දා
අඳුරු ගුහාවක හරියට දුක් වින්දා
තහඩු වහල හිල් අතරින් නෙත් රන්දා
හඳට වැඩිය හඳ එළියට පෙම් බැන්දා

ඉර ද බඩ ගගා සැඟවෙන ඇසිල්ලේ
බරට අඩි තබා නුවරට විදිල්ලේ
කෙවිට ගසා ගෙන සෙනෙහෙන් කිහිල්ලේ
බුබුළු මලින් මල බඹරෙක් ඉගිල්ලේ

විදුලි කොටා වැසි වැස්සෙන් තෝන්තුව
විදුලි රැහැන් පට හෝන්දු මාන්දුව
කෙවිටි තුඩු අගින් විදුලිය කාන්දුව
උස්සා පොළවෙ ගැහුවයි අපෙ සාන්තුව

අඳුර ගලාගෙන විත් තැන තැන රන්දා
පඳුරු ලලා වැඩුනයි නුඹ නැති හන්දා
විදුලි සැරෙන් දිව එන රූ කොයිබින්දා
විදුලි කණුත් හිස බර කර ඉකි බින්දා

නිවන පතන මණ්ඩලයේ බැනර් වල
කඳුළු වැලක් ඇඳ තිබුණයි ගලන්නට
ලැයිම අඳුර මැද වැළපෙන දෙ ඇස් වල
ගලන ගලන හැම කඳුළෙම කරන්ට් එක

මහත්තුරුත් දෙණ ළඟ ඇස් මහත්කර
රාත්තිරිය දුලවන්නයි පොරොන්දුව
ගහක් ගලක් වන් මිනිහෙක් වහන් කළ
ඉතින් නුදුන්නත් කම් නෑ කරන්ට් එක

Advertisements