සිතුවිලි

 

by Dan Quintana

සිතුවිලි අහුරකට අත තියා
වළාකුළු වෙන්නැයි පවසමි

දැන් මගේ ඒ සිතුවිලි
ආකාශයේ ඇවිද යයි

අහසේ පාවෙන
මගේම සිතුවිල්ලක් බලා මා දෙස
කියයි මේ ලෙස හිමිහිට
“උඹ තිතක්”

“කියමි මම මගේ ඒ සිතුවිල්ලට
විශ්වයේ තිතක් වන් ලෝකයක
ලෝකයේ තිතක් වන් දූපතක
තිතක්වත් නොවෙනා කොදෙව්වක
හිතක් වන්නේ කෙලෙසද?”

ඒත් සිතුවිලි මිත්‍රය!
ඔබ තිතක්
හිතක් පපුවක් තියෙන

(බත්තලංගුණ්ඩුව)

බාලචන්ද්‍රන්

3080130689_9804a1a678

කුඩා සඳ කුඩා වෙද?
අනාවැකි දොඩාවිද?

හිරු මැරු කෙසරූ
හිරු රැස් දසත පැතිරූ
මවුබිම විසුල රුහිරූ
මැවු සඳ සිතුම් පවුරූ
කෙසරු විය වියරූ
බලන් පැටි සඳ මැරුව අයුරූ

වළාකුළු ඉරාගෙන
සරාසඳ මුවාවිය

තරුත් බියෙන් මුසපත් වී සමු ගනිතී
ගුවන් ගැබ අඳුර පමණක් සැරිසරතී
සඳත් හිරු වෙලා පැමිණෙන දිනක් වෙතී
ඉතින් අපට සැඟවෙන්නට තැනක් නැතී