මධු සඳිනි මධු විත 16

By Susan Shiney

යහන
ගිනි ගෙන.

අකුණු පුපුරා හදවත
වැසි වසී ඇගෙ යුග නෙත

කඳුලු සයුරෙන් වට වුණු
සන්තාප සිත් දිවයින
වේරම්භ වාතයෙන් කැළඹිණ

අසනි වැස්සකි තුන් යම
වහින ඇස් වල ඇහි බැම
සරණ යන්නෙමි දැන් මම

එ ඇහි බැම දේදුන්න සැදී
සුපැහැදිලි අහසකට වදී
ම සිත දැන් හොඳටොම නිදී

යහන
ගිනි ගෙන.

නොදනිමි.

නිදි බැවිනි.