මලක් කියන්නේ

Advertisements

හීනයක් වගේ ඔබ ආවා

Advertisements