බ්ලුබෙල්

ටිම් ගෞඩියොන්ගේ සිත්තමක්
ටිම් ගෞඩියොන්ගේ සිත්තමක්

සංසාර පළසකි ය
ගිම්හානයේ පත‍්‍ර අඹරාව.
ඔබට අමතකව ගිය
සිළිටි සුලැඟිලි ලකුණ
මුණ ගැසිණ
ස්වර්ගයේ දොර ගාව.

ලැවැන්දර නිල ය
ඔය ඇස් පුරා
සැවැන්දර පුසුඹ
කවි පොත් අරා
කතන්දර කියනවද
සත්සරා?

සජ්ජායනා නැඟුණ
ස්වර මුළුව
මකරන්ද විජිතයේ
මුව ගොළුව
ඇස් කෙවෙනි අගිසි
බිඳගෙන ගැළුව.

දෙසැම්බර තිමිර
සළු ලිහන විට
මුකූටයෙ නිදි බිඳෙන
‘සීතලද’ අසන
උණුසුම් හඬක
යළි පිපුණ.

කඳුළකට
ඇහැ තියන
කවියකට
පුළුවන් ය
වස්සානෙ එනතුරා
ඉවසන්න.

ඔබට පුළුවන් වෙයිද
දේදුන්න
පෙනි පෙනිත්
නවතින්න?

(ඇහැළ ඇමතුමකට ඇහැරෙමි – 2011)