මගේ සිහිනෙට වෙඩි තියන්නට කාටවත් නම් නොහැකී..

Advertisements

“taraki”

Taraki

Darkness is waved in the sleepless night
Breaking the darkness, a star rises to sky
As the singing fish spell out your name
Taraki, here, your passionate voice comes

The blood that blows wrapped with the gentle breeze
Brings a memory of your singing voice; of a beloved friend
In that fearful night full of scary wild storms
Oh my, why fell in to the bottom of the creepy deep sleep?

Nudity of the sacred city was unveiled
Crocodile teeth were shined, at the crocodile canal banks
Mourned, so opened, the lids of the painful hearts
All the weeping hearts then, filled with your blessed voice

Translated by Kalpana Ambrose

කොවුල් කවක්

සේල් පොළේ වයිවාරණ බඩු ඇතුවා
එයින් මුකුත් ගන්නට හිතකුත් ඇතුවා
සාක්කුවේ තඹ සතයක්වත් නැතුවා
කේන්තියට අවුරුදු කවියක් ගෙතුවා

කපුටන් පවා නව සළුපිළි ඇඳ පැළඳ
වෙණ වාදයට ගොරහැඩි තත් පිරිමදින
සිතමින කෙදින අප වෙණ වයනා එදින
කොවුලා මමයි තටු හකුළන් මුළු වැදුණ

1995 අප්‍රේල් 7