චෙම්මිනි

absolute_sadness_by_virtud

අත්තටු  නගා සූරිය  ගිර     නැග්ගාම
චෙම්මනි කඳුළු විල ඇත්තේ  අත ගාව
විල් තෙර සරන දෙබරුනි කිම මඳහාස
චුන්ඩිකුලි නෙළුම සිහිනෙන්    දුටුවාද

තුවක්කුවත් මල් පූදින         ඉසව්වේ
විලක්කුවක් කවුරුද      ඇවුලුවෙව්වේ
සාක්කියක්වත් නැති       පළහිලව්වේ
තවත් විලක් පමණිද මේ   කොදෙව්වේ

සීතල  අතින්  අත පිරිමැද    බැලූවාම
දෑතම උණුහුමක පැටලෙයි   පෙරසේම
සූරිය ගිරි මතක  යලි වල       දැමුවාම
දෑසට සැනසුමද සැනසිල්ලද     කෝම

චෙම්මිනි විල් අරා  මල් වල කොපුල් පුරා
ඇල්මෙනි පුන්සරා  ඉහිරන   කැළුම් උරා
කැල්මෙනි සුන්දරා -විහිදෙන  සුසුම් යුරා
අම්මෙනි පෙම්බරා   සුවඳද    අනුත්තරා