මධු සඳිනි මධු විත 16

By Susan Shiney

යහන
ගිනි ගෙන.

අකුණු පුපුරා හදවත
වැසි වසී ඇගෙ යුග නෙත

කඳුලු සයුරෙන් වට වුණු
සන්තාප සිත් දිවයින
වේරම්භ වාතයෙන් කැළඹිණ

අසනි වැස්සකි තුන් යම
වහින ඇස් වල ඇහි බැම
සරණ යන්නෙමි දැන් මම

එ ඇහි බැම දේදුන්න සැදී
සුපැහැදිලි අහසකට වදී
ම සිත දැන් හොඳටොම නිදී

යහන
ගිනි ගෙන.

නොදනිමි.

නිදි බැවිනි.

Advertisements

15

හති.

ජීවිතය
පෙරව ගෙන නිදි

මුදු යහන මත
වැසුවද ගත
සුධවල රෙදි පෙරෙදි
එ තුළ ගණදුරු පොදි

පැටලුණු
ලිහුණු
පැටලුණු
පා පතුල් දැඟලිලි
දෑතැඟිළි කෙඳිරිලි

ලලාසාවෙන් මිදෙන කල
යාඥාවෙකි තුණු විල

(මධු සඳිනි මධු විත)

මධු සඳිනි මධු විත 14

මකුළු දැල් කඩන්නේ කවියෙන්
නො වියත් බසක සවියෙන්
ළය දැදුරු වෙයි
ඔබේ හසකැන් අවියෙන්

කවි පද නැගී එන
සිත් අරන්නේ
අඳුරු ගිරි ලෙන
අවි තුඩ වැදී වණ වුණ

මකුළු දැල් කඩන්නේ අවියෙන්
හසකැන් නැගෙන්නේ කවියෙන්

Advertisements

මධු සඳිනි මධු විත 13

ප්‍රශ්වාස ළය
සුස්මින් ම පැවසෙන දෙය
නින්ද පතුලත ඇය

උස් පහත් වන ළැම
සන්තානගත පෙම
ඉකුත්වන අතරෙම
තබා හිනැහෙනු මෙන
කෙලෙස හඟිමි ද මම

නිදි නදියක නිනද වන
පතුළ කැළඹෙන නද
නොනිදාම මිස
නින්දෙදි හඟිනු හැකි වෙද?

ඇසැර බලනෙමි මම
විසිර පවතින තනිකම
උකටලී මැදියම
තනිකම අසම සම

Advertisements

මධු සඳිනි මධු විත 12

දුමක්
පාවෙයි
දෑසේ

ජීවිතය
නිවෙයි
සැනහෙයි

මැස්සෙක්
තටු නගයි
තුටු වෙයි

මකුළු
හුයකට
රහසේ

Advertisements

මධු සඳිනි මධු විත 11

ලයිටරය නැත
ලොයිටරය සිත

නිමෙණු අරදින
ඉටි පහන
දුම් වැටිය
දැල් වී

ඉටි පහන නිවිණ.
දැල් වේ දුම් වැටිය.

Advertisements

මධු සඳිනි මධු විත 10.

හංස ගීතිකාවක
ඉටි පහන

පෙනේ ඉසියුම් සළකුණු
නුදුර

මරිය සුරුවම පාමුල
සොඳුර

…………..
අඳුර

Advertisements