ඒ ගැඹුරු මඳහස

 

පැරිසියේ ‘පෙර් ලෂේස්’ හෝන්පලෙහි වන ‘ඔනොරෙ ද බල්සාක්’ ථූපය
© Manjula Wediwardena

මානව ප්‍රහසනය
දෙ තොල මත ඇඳ පෙන්වන
බල්සාක්මය මඳහස…..

පිටතට ඇරුණු ඇස් මත
ඇතුළත අඳුර පෙන්වන
බල්සාක්මය මඳහස……

වේදනාවේ පතුළත
කඳුළු නැති බව පෙන්වන
බල්සාක්මය මඳහස…..

කඳු ගැහුණු පොත් මැද
සැහැල්ලුව පෙන්වන
බල්සාක්මය මඳහස…..

මඳහසක අර්ථය
මඳහස නොවන බව පෙන්වන
බල්සාක්මය මඳහස….

– මංජුල වෙඩිවර්ධන

(පිටුවහල් පිටු – 2015)