දහ අටට !!!

by Todd M. Casey

කොක්ටේල්මය අඳුරක
හිනැහෙමු
කොක්ටේල්මය සිතිවිලි
කළතමු
කොක්ටේල්මය බඳුනක
කිමිදෙමු.

-මංජුල වෙඩිවර්ධන