නොවැම්බර්

person in the rain by Jay Fancher
person in the rain by Jay Fancher

නියඟලා ගස් උගුල්ලනකොට තටු මැවෙයි…….
ගිනි මලින් පෙති ඉගිල්ලෙනකොට ලේ හැලෙයි.

සොහොන් කොත් නැති අතීතය සිහිනෙට එබෙයි……
ආදරය ළඟ සිහිනයට ඉඩ කඩ තිබෙයි.

ඇස් වැහෙන කච්චාන් හුළඟට කල් තියෙයි
ඇස් වැ‍හෙන්නැති නොවැම්බරයම වැහි බරයි…..

මව් වරුන් ඇස වහින වැහි දැක මල් පිපෙයි….
මල් වලට නම් තබන අයිතිය ඔබටමයි.

Advertisements