ඒ මුවහතේ අයිතිය

 © K Roberti
© K Roberti

සව්දිය නො පුරනා
සව්සිරි රැඳුණු දෙරණා
සව්සත සනහනා
සවුදියෙ සොඳුරු වරුණා

කැණිමඬල හෙල්ලී
පොල් අතු ඉගිල්ලී
මූකලන් සල්ලී
සොයා ඉගිළුණ මුතු කිරිල්ලී

මුත්තූර් මිණි මුතු
වූවා පමණි දැනමුතු
තෙමා ගත්තී නෙතු
පොහොණි කරනට මතු

ජීවිතේ පිරිපත
විදා අත්හළ හදවත
බලන් දෙවිඳුනි කැටපත
කා අතද ඒ මුවහත

හැඟුම් හරි පරණ ය
කිරි බිඳු පවා උරණ ය
ඉදින් අසිපත සරණ ය
අත්වැරැද්දකි සොඳුරු මරණය

 

Advertisements

“ඒ මුවහතේ අයිතිය” වෙත එක් සිතුවිල්ලක්

ප්‍රතිචාර වසා ඇත.