පියසීලී

පිය වී ය
සිනහව
දෙ ඇසත්
දෙ ලවනත්
එල්ලා හැලෙන සවනත්
සුදු කෙටි මුහුලසත්
දිගු ගෙලත් මුහුනත්
නිරහංකාර දැනුමත්
දැනමුතු සිනහවත්
පිය වී ය
පියුණු ඇස් ඇරුමත්
තියුනු අත් අකුරත්
ඉවසුමත්
සටනත්

සීලය
මාක්ස්වාදය
අවියත්
වාම මැඩියොත්
මෘත කලේබර කලා පුඟුළොත්
සිවල් ලොම් හැඳි කෙසරුත්
අකුරු බැරි ගුරු දෙබරුත්
කර ලී ය බිය පත්
ඔබ කෙරෙන් හැමු සුළඟත්

වමට වැර වීරිය
පොවනුව ළැමද පේ විය
සොඳුරු පියසීලිය
නිමවිද රාජකාරිය

දසත වෙඩි තිය තිය
රට මළගම් රැගෙන ගිය
මල් වඩම් එවු අය
දැක සසැලුණිද අත පය

දුර යන ගමන නවතා
එන්ට සිතුණිද විගසා
ගැඹුරු හඬ විහිදා
නිවන්නට නිර්ධනුන් පවසා

පිය වී ය
සිනහව
එය ම ය
ආස්වාදය
සැබවින්ම
ඔබ රැකි
සීලය
මාක්ස්වාදය

මහා අසිපතෙකි නිරතුරු සුරත දැරූ
කලා නිහිනයන් ඇදුරන් දෙපලු කෙරූ
විසල් හිඩැස පුරවන්නෙද කෙබඳු විරූ
ඉතින් ආයුබෝවන් මව්තුමෙනි ගරූ

2010 සැප්තැම්බර්