“හිම”

හිම කියන්නෙම
බොරුවක්

තිබහට
වතුර හොය හොය
දිව අතින් ගෙන
වරුවක්
කිමිද යන කල
සුසුමක
ඔබ ගෙනෙයි
පත් ඉරුවක්

ආයන්න නොමැතිව
ආදරේ සොයනා
හීයන්නෙ හිත ළඟ
හීන විනිවිඳිනා
මා යන්න මඟහැර
මාලිමා දකිනා
මා යන්නෙ කොතැනට
තාම මා හිතනා

හිරු විසල් වුව
තරුවක්
නැව විසල් වුණු
ඔරුවක්
හිම කියන්නෙම
බොරුවක්

ඇත්ත
මගෙ හිත
කවක් නැති
පත් ඉරුවක්

[04 දෙසැම්බර් 2010]