නිල නොවන කවියක්

by Malcolm Liepke
by Malcolm Liepke

නිල නොවන පෙම් කවක අසිරිය
නිල වෙබ් අඩවි අඳුරු කුටියක
පළ වෙලා තිබි නිසල පිටුවට
නිල කඳුළු මුහු වුණේ කෙලෙස ද

කොයි කව්රු නෙතේ හැපෙතැයි නොදැන
සයිබර් අවකාශයේ සැරිසරන
මයිනෙකුට පවා ඇති කටහඬින
කයි නමින් අසෙනි වැහි ඇද හැළෙන

අත්අඩංගුවට පත් සිතුවිල්ල
නෙත් කෙවෙනි බිඳ ගලන සැනසිල්ල
සිත් පුරා දිග හැරෙන ඇතිරිල්ල
සිත්තමට නගන්නද දැඟලිල්ල

දාහයට සිසිල් පැන් දෙන කවිය
සීතලට තේ කහට රස සරිය
මීවිතක් පුරන්නට නැති දිරිය
කාටවත් බෙදන්නට මට බැරිය

කෙළසුවහසක් වචන ඔබ ගන්න
නිළ නොවන මගෙ කවිය මට දෙන්න
සැලෙන සිතුවිලි සමඟ තනි වෙන්න
මළ බැඳුණු හදවතට ඉඩ දෙන්න

Advertisements