ප්‍රේම සිත්තම

සඳුට සඳු වට
කැකුළු තරු කැට
වලට හැඬුමට නම්
කුමට නෙතකට
කඳුළු කැට මෙතරම්

සරැළි පෙළකට
සැලෙන තරමට
සොඳුරු බර වැඩි නම්
කුමට නෙළුමට
සිලිටි පෙති මෙතරම්

හමන පවනට
සුසුම මුසු කොට
දෙනෙත වැසුමට නම්
කුමට සිතකට
සිහින පෙම් සිතුවම්..

-මේ ස්නේහයේ කල්වාරියයි – 2008