මධු සඳිනි මධු විත 11

ලයිටරය නැත
ලොයිටරය සිත

නිමෙණු අරදින
ඉටි පහන
දුම් වැටිය
දැල් වී

ඉටි පහන නිවිණ.
දැල් වේ දුම් වැටිය.