මධු සඳිනි මධු විත 12

දුමක්
පාවෙයි
දෑසේ

ජීවිතය
නිවෙයි
සැනහෙයි

මැස්සෙක්
තටු නගයි
තුටු වෙයි

මකුළු
හුයකට
රහසේ