මිතුරු සියොතුනි !

විකල් මනසින් නැඟැ එන
නිමල් පදවැල් නුදුටි ද
අකල් වැහි ගැන
දුකයි ලු පාළු අහසට !

කොළොම් තොටගින් හමන
පවන් රැල් මුඩු වුව
කොච්චරක් පෙනහළු
කරන්නෙ ද ඉන් ශ්වසන…

පහන් තරු මල හමුවන
අහස් තලයට පියඹන
කුරුල්ලනි මම ඔබ වෙත
පුදන්නෙමි අත්තටු යුග
ඇවැසි නැත්නම් එය – කම් නැත
පියාඹන්නෙමි තනියම
(1994)

පිළිහුඩුවී – 2002