මධු සඳිනි මධු විත 9.

අවසාන
ගිනිකූරට ද
ඇත්තේ
නිමේෂයක
ජීවිතයක්

ඉටි පහන
දැල්වෙයි