මධු සඳිනි මධු විත 10.

හංස ගීතිකාවක
ඉටි පහන

පෙනේ ඉසියුම් සළකුණු
නුදුර

මරිය සුරුවම පාමුල
සොඳුර

…………..
අඳුර