“මධු සඳිනි මධු විත” 8.

බිඳුණු
හදවතකි
කැටපත

බිඳුණු
කැටපතකි
හදවත

පැරණි
පෙම්වත්
මුහුණු
බොරුවට
හිනාවෙන