“මධු සඳිනි මධු විත” 7.

කැටපත
අභියස
අප
රන් රස
සදිසිය

ඒ රන් රස
අප තුළ ද
කැටපතෙ ද?

Advertisements