“මධු සඳිනි මධු විත” 6.

කර කව කවා
හිස
ගසන විට
මුහුලස

විසිරෙයි
දිය බිඳිති

ඒ අතර
කඳුළැල්

Advertisements