“මධු සඳිනි මධු විත” 5.

නිල්මිණි නයන කැල්මෙනි
දැල්වුණි පැතුම් මල් වැනි
මල් පැණි පිරෙනැසිල්ලෙනි
බොල් පිනි වුණි ද නිල්මිණි

Advertisements