“මධු සඳිනි මධු විත” 2.

2.

මලට
නම
දී
ආවෙමි.

නම
මල විණ.

මල
මැළවිණ.

Advertisements