“මධු සඳිනි මධු විත” 1


1.

සඳ
පිවිසෙන
සඳ
යහනට
ඔබ නිදි.

ඔබ
පිවිසෙන
සඳ
යහනත
සඳ නිදි.

Advertisements