පිහාටුවක්

Ehi_pillamak_yata7

අත්තටු අහුරක
මිටින් මුදාහළ
පිහාටුවක්
පාවී ඇවිදින්
ගම මකුළට.

තණ පළසක
මුතු පිනි ඇහැරෙන
උදෑසනක
පාවී ඇවිදින්.

මුසා දොඩන්නට
එපා සුළඟේ
ඈත ඇදී යන
මෑත සිතිජයේ යාවී
දෑස පිසින්නට
පිහාටුවට
හැකි බව විතරක්
කියා දෙනු මැන.

සංගීතයඃ නදීක ගුරුගේ
ගායනයඃ කාංචනා අබේවර්ධන