පේ‍්‍රමයේ ඇසි පිය යට

 

by Thomas Saliot

පේ‍්‍රමයේ
ඇසි පිය යට
රමනීය උත්කර්ෂකි
සිනහව.

ස්මරණීය සිහිනයකි
කඳුළ.

එහෙත්,
පේ‍්‍රමය උත්පාද වන්නේ
හෘද ස්පන්දනයට
අනුව බව පැවසීමට
ඉතින්
අවසර !

සියල්ල
නිසල ය.

එළෙසින් ම
සසල ය.

ඇහි
පිල්ලමක්
යට.

Advertisements