ඔබ ගඟක්

Rushing River by Jeff Erickson

ඔබ ගඟක්
දියරැලි නැගෙන්නේ නැති ගඟක්
පෙනපිඬු පිපෙන්නේ නැති ගඟක්
කිසිදින ගලන්නේ නැති ගඟක්

නිම්නයක් නැති ජීවිතේ
කෙලෙසින් ගලන්න ද
නිම්තෙරක් නැති ආකහේ
හිරු රැස් දකින්න ද

වලාකුළු මිස
අහස නැති රෑ
අන්ධ අඳුර යට
සඳ නැගෙන්නේ කෙලෙස
ගඟ දිය මත වැටෙන්න

‘සමනලුන්ට වෙඩිතියන්න’
හඬ – අමල් පෙරේරා / ඉන්දිකා උපමාලි