ඔහු අලුත් දෙමළෙක්

ඔව් ඇත්ත මං සිංහලයෙක්
ඔව් සිංහලයෙක්
මං සිංහලයෙක්
ඇත්ත සිංහලයෙක්.

දෙමළින් දකින හීනය
දෙමළින් දකින්නට ඉඩ හළ
නිසාවෙන් හෙළදිව
වසන්නට ඉඩ නොම ලද.

මම හිතන්නේ සිංහලෙන්.
හෙළදිවෙන් අතුගා දැමෙන
අන්තිම දෙමළා ගැනත්
කවි ලියන්නේ සිංහලෙන්.

සිංහල ම වූ නිසා
කවි ලියන මගෙ අත් වලත් ලේ.
පෑනෙන් උනන්නෙත් ලේ.

සිංහලෙන් හිනාවෙන්නයි මං කැමති.
ඒ නිසාමයි මට හිනාවෙන්නට බැරි.

සයිවර් කඩෙන් කන ගමන්
හිතෙන් මුලතිව් අල්ලන මගේ මිතුරා
ඊ තැපෑලෙන් මට
උලුඳු වඩයක් එවා තිබුණා.

ජීවිතය අන් තැනක ගෙවුණාට කම් නැත මිතුර
මව් බිමෙත් පිටුවහල්ලු ම නම්.

අලුත් කවියක් සිතේ නළියයි
ඒත් දෙමළකු ගැනමයි.
ඔහු අලුත් දෙමළෙක්.
සිංහලට හිනාවෙන දෙමළෙක්.

මම ඔහුට සිංහලෙන් සුබ පතමි.