ලූහු බඳින්න මා

2307880-2-man-in-the-moon

ලූහු බඳින්න මා
ලූහු බඳින්න
අවි මුවකට බෑ
මතකය නසන්න

කුරුල්ලෙකුට පියාඹන්න
ඕන වෙයිද කියා දෙන්න
ඔබට  ඕනෙ මරණය නම්
ඔබේ කඳුළු මගේ දෝත මත තියන්න
මිය යන විට හිනාවෙන්න

රාති‍්‍රයට ඇහැ තියන්න
හඳට  ඕනෙ නෑ කියන්න
ඔබට  ඕනෙ අඳුර ම නම්
හඳට ඉලක්කය අරගෙන වෙඩි තියන්න
අඳුර එක්ක හිනාවෙන්න

සංගීතයඃ නදීක ගුරුගේ
ගායනයඃ දිලීකා අබේසේකර/නදීක ගුරුගේ