මූදු ලිහිණියෝ

නීල ගුවන් ගැබ
ඈතින් ඈත පියාඹන
මූදු ලිහිණියෝ ඇවිදින්
පාර කියනවද
හීන කොදෙව්වට පිවිසෙන
පාර කියනවද

සංසාර පුරුද්දට
ආවත් පාර සොයාගෙන
මීන වරල් බඳ සළකුණු
සේදි ගිහින්වද
මූදු ලිහිණියෝ – මේ දුක
කාට කියන්නද

සුදු මීදුමෙන් වැසී සේදුණු
රෑක එදා සඳ
මගෙ කින්නරාවියත් සමඟින්
දෝත මුදුන් බැඳ
ඇඬු – සීත දියෙන් සැදුණිද
මේ මූද කියන් මට