මාතෘකාවක් නැති මාතෘ භූමිය

maathrukaawak nethi

දෙමළ ඔලුගෙඩි වලට
සෙල්ලමට වෙඩිතියන
සොල්දාදුවෝ තරුණ
සියුමැලිද ඔය අවිය?

සූදුවට ඉඩ විවර
කෲර යුදබිම් අගල
බූරු කුට්ටම අසල
බූරු ගසනා නිබඳ.

බැඳ දැමූවට දෙ ඇස
විවර කෙරෙනා දෙ ඇස්
දස දහස් ගණනෙකි ය.
බැඳ දැමූවට දෙ අත
මිටි මෙළවෙනා දෙ අත්
දස දහස් ගණනෙකි ය.

නිරුවතින් වෙඩි වදින
වැදී මව් බිම සිඹින
මිනිස් මුවෙකින් නැඟෙන
අවසාන පැතුම තුළ
නිරුවතිනි යුද ඇඳුම.

දෙමළ ඔලු ගෙඩි වලට
සෙල්ලමට වෙඩි තියන
සොල්දාදුවෝ තරුණ
සියුමැලිද ඔය අවිය.