ප්‍රේම සිත්තම

painting2017

සඳුට සඳු වට
කැකුළු තරුකැට
වලට හැඬුමට නම්
කුමට නෙතකට
කඳුළු කැට මෙතරම්

සරැලි පෙළකට
සැළෙන තරමට
සොඳුරු බර වැඩි නම්
කුමට නෙළුමට
සිලිටි පෙති මෙතරම්

හමන පවනට
සුසුම මුසුකොට
දෙනෙත වැසුමට නම්
කුමට සිතකට
සිහින පෙම් සිතුවම්

Advertisements