අන්‍යාගමික බිරිඳගේ දෛනික ඔරසං පාඩම

Adam-And-Eve-$28the-Fall-Of-Man$29

බෙංතිඤ්ඤෙ දාගන්න බෙලලේ
ඔය කොන්තෙ ගලවන්න කෙල්ලේ

ඔරවං ඉන්න නොවෙයි කිව්වේ
ඔරසං කියන්න

“අපගේ එදිනෙදා භෝජනය
අද අපට දානය කළ මැනව!”

ශුද්ධ වූ ලූක් පොත පෙරළන්න
විසි දෙකේ හ‍තේ සිට කියවන්න

“මේ මාගේ ශරීරයයි
මේ මාගේ රුධිරයයි”

හරි! ඒ තමයි වැදගත්ම ‍පේළි දෙක

ප්ලේන් රොටියක් කන්න, ඉඳගන්න
සීනි සම්බල් එක්ක

දැන් ඉතින් වතුර උගුරක් බොන්න

ආදරය කුරුසියක බරයි
විවාහය කල්වාරි කන්ද තරමට උසයි
ගැළවීම කියන්නේ මුදුනටයි

සුගති උද්යා්නයත් පටුවෙලා, පටුවෙලා
පුංචි කාමරවලට
ජීවිතය ඉටිපන්දමක් වෙලා
දැන් ඉතින් නිදා ගමු – රෑ වෙලා

නිදා ගන්නට ඉස්සර
කියන ඔරසම මතක ද?

“පාප අවස්ථාවන්ට හසුවීමට
අපට ඉඩ නොදී
අයහපතෙන් අප මුදාගත මැනව!”

අන්න හරි!
…………………………….
…………………………….
හෙට උදේ වැඩ
කොහොම හරි ඇහැරන්න මට

Advertisements