දකුණේ නෑදෑයින් වෙත

Eat man

බාරවුණු දෙමළ සෙනඟට
රහට බත පිස පිස
පාර්සල් බඳිනට
වෙහෙස වෙන මගෙ නෑයිනි
දෙන්න ඔය අත් සිපගන්න.

කිරිබත් හොඳයි උදයට
ලූනු මිරිස් හා බුදිනට
කෙසෙල් කොළයක එතු විට
සුවඳත් හමයි පදමට.

බල මාළු ඇඹුල් තියලට
පොළොස් මාළුව ආ විට
මොන අඩු වැඩිද දවලට
සිංහල හාලෙ බතකට.

ලේ ගලන දෙතොළත
දැවිල්ල නිවාගන්නට
වෙන අතුරුපස කුමටද
රුහුණු මීකිරි ඇති විට.

නිමාවක් නැති රෑ කල
උදා වූ බව නොහැඟෙන
රෑට – අඳුරෙම ගිලිනට
කුරහන් තලප කදිමය.

Advertisements