සමනලයෝ

Butterfly Man

සමනලයෝ
සමනලයෝ
ඇයි ඔතරම්
අහිංසක වුණේ

මලට වෙලා
තටු හකුලා
මල ම වෙලා
මට ද හිනැහුණේ

සමනලයෝ
සමනලයෝ
ඇයි ඔතරම්
අහිංසක වුණේ

මල නොතලා
රොන් උරලා
තටු සලලා
කොහිද ඉගිලුණේ

සමනලයෝ
සමනලයෝ

‘සමනලුන්ට වෙඩිතියන්න’
හඬ – නදීමාල් පෙරේරා
ස්වර – අමල් පෙරේරා
පද – මංජුල වෙඩිවර්ධන

Advertisements