මගේ ජන්මය

blackfathers12

නෙතින් නෙත ගැටෙන්නැතිවද
සිතින් හිස නැමෙන නිතියෙන
මැදින් සඳ මැදින් පෙනුනේ
තාත්තේ ඔබයි….
මලක සේ මෙලෙක මව් කුස
ගුලි ගැසී උන්නු එ දවස
සෙනෙහසේ සුවඳ වූයේ
ඔබේ කටහඬයි ….

හිරු මැරි වැටී අවරග
තුරු ලතා පවා මිලිනව
සරු පොලෝ තලේ ඉකිබිඳි
සැඳෑවරුවකයි……
තරු කඩා වැටුණු බිම මත
කුරුලූ දරු සිඟිත්තෙකු ලෙස
තරු දෙනෙත් ඇරී දුටුවේ
රතු ගුවන් ගැබයි…..

බිඳෙන් බිඳ සිතුම් අවදිව
පැතුම් බර මගේ දෙනයන
නැවුම් බග සඳක් වූයේ
ඔබේ දෙනයනයි……
ඒ නැවුම් සඳුන් නෙළනට
පා නගා ඇදෙන ගමනට
ආදරේ සුවඳ නොමියෙන
තාත්තේ ඔබයි……

(නිරුත්තර සමාධිය)

Advertisements