කනයා Kanaya

! Flower

කනේෂන් අයියාගෙ කෙටි නමයි
කනයා
ඌ අපිට පණ වුණත් දෙනවා

පත්තරකාර කනයෝ
පෑන පොඞ්ඩක් දීපං
පෑනට වයසකුත් නෑ
ජාතියකුත් නෑ බං
උඹ ලිය ලියා හිටි ලිපියේ
ඉතුරු බාගය මං ලියන්නම්

තාත්තගෙ වයසෙමයි
තාත්තා වාගෙමයි කනයා
කට ඇරපු හැටියෙම
අවවාද දෝරෙ යනවා

නවත්තහං බං ෂිකරට්
බොන්නෙපා බං අරක්කු
බොලා ඇවිත්
අපෙ ආයිෂත් ඇරගෙන
ඉන්ඩෝන මිනිස්සු

බැණ බැණ එකට බොන
සිගරට් බාගෙ දෙන
කනයාගෙ රුව ගුණ
කවකට කෙළෙස හකුළන

අරක්කු බොන කොට හවසට
කටට රහට
සරක්කු වැඩිවෙන පදමට පැමිනුණාම
මුරුක්කු මෙන් බයිට් කළත්
ඔරොප්පු නොවනා
කොලූක්කට්ටෛ වගේ
උගුරැටය සොළවා
සින්දුවක තාලෙ අල්ලයි
අපේ කනයා

ගැඹුරු හඬ මන බැන්ඳු
කියන්නෙ බෙග්ගෙම සින්දු
බුදු ගුණය ළය රැුන්දු
අපේ කනයා හින්දු

අපිටත් මචං කියනා
අපිත් මචං ම කියනා
මචංවරයෙකි කනයා
ඌ අපිට පණ වුණත් දෙනවා