ගොල්ගොතාවේ කඳුළු ඇහිඳින්නී

 

“Penitent Magdalene” by Maestro della Maddalena di Capodimonte

ගොල්ගොතාවේ කඳුළු ඇහිඳින්නී
පෙම් කතාවේ මළුව අමදින්නී
මග්දලාවේ මරියනී
වන්දනාවේ
වංක ගිරියේ
අම්බපාලී
මග්දලාවේ මරියනී

කැට මුගුරු ගෙන පසුපසින් ආ උවැසුනේ
ඝන අඳුරු රෑ කවුද ඈ හා තනිවුණේ
සොඳුරු රූ සිරි දකින දෙනයන ගොළුවුණේ
අනේ මරියා රුදුරු කතරක තනිවුණේ

සංසාර අසපුවේ ගීතිකාවෝ රැව් නැගී
කම්මුලේ අත ගසාගෙන සඳ ඉකිබිඳී
ඔරසමේ හද විලාපය මත මල් පිපී
ජීවිතේ හැටි කියා දුන්නෙද මරියනී

හඬ    – අමරසිරි පීරිස්
ස්වර  – දර්ශන රුවන් දිසානායක
පද      – මංජුල වෙඩිවර්ධන

Advertisements