තරාකී Tharaaki

sivaram_dharmeratnam_04

නින්ද නොඑනා අන්ධකාරය රළ   නඟයි
අන්ධකාරය බිඳී තරුවක් නුබ    නැ‍‍ඟෙයි
සිංදු කියනා මාළුවෝ නුඹෙ නම   කියයි
තරාකී නුඹෙ සරාගී කටහඬ      ඇසෙයි

මන්ද මාරුතයේ එතී එන       රුධිරයේ
සිංදු කියනා කටහඬක මතකය     තියේ
චණ්ඩ මාරුත හමා ආ රුදු       රාත‍්‍රියේ
මන්ද සකි සඳ නින්ද පතුළට   ඔබ ගියේ

කිඹුල්වත් නගරයේ නිරුවත    පෙනුනා
කිඹුල් ඇළ ඉවුරේ කිඹුල් දත්     දිළුණා
තැවුල් හදවත් දොර පියන්පත්  ඇරුණා
ඔබේ කටහඬ ඒ හදින් හද      පිරුණා