ගෙත්සෙමෙනියේ ගීතිකාව

Christ - Gethsemane 1 - Harry Anderson

ගෙත්සෙමෙනි උයන සේ නිහඬයි
හිත් සැලෙන හඬ පවා නොනඟියි
නෙත් කෙවෙනි අතර හිඳ වැගිරෙයි
ඇත්තමයි නිහඬ පෙම සොඳුරුයි

ඒදන් උයන් කොණෙක හිඳ හමන
මිහිදන් නොවුණු මතක මඳ පවන
රහසින් දොඩන වචන මත රැඳෙන
ආදම් සමඟ ඒව අත වනන

නිල් අහස දෑස විනිවිද පෙනෙන
කල්වාරි කන්ද ඔබ ළය මඬල
විශ්වාසයේ නිමල ඔරසමට
නින්නාද නැගෙන හඬ ඇහෙනවද

Advertisements