කුහුඹු කවක්

Paris_Eiffel_Tower_by_Faqy

අයිෆල් කුළුණ පාමුල
කුහුඹු පිළිරුව කාගෙ ද?
කාගෙවත් ඇස නො ගැසෙන
තණ පතක් මත තනි වුණ..

නිකිණි සඳවත අහසට
ඇවිත් වියපත් රෑ කල
හෙළන කඳුළක සීතල
තිබෙන තනිකම කාගෙ ද?

දුර ඈත සිට පා වෙන
ඇවිත් හිත අග යා වෙන
සුසුම් මග හැර යාවි ද
කුහුඹුවකුගේ සිහිනය…

Advertisements