බාලචන්ද්‍රන්

3080130689_9804a1a678

කුඩා සඳ කුඩා වෙද?
අනාවැකි දොඩාවිද?

හිරු මැරු කෙසරූ
හිරු රැස් දසත පැතිරූ
මවුබිම විසුල රුහිරූ
මැවු සඳ සිතුම් පවුරූ
කෙසරු විය වියරූ
බලන් පැටි සඳ මැරුව අයුරූ

වළාකුළු ඉරාගෙන
සරාසඳ මුවාවිය

තරුත් බියෙන් මුසපත් වී සමු ගනිතී
ගුවන් ගැබ අඳුර පමණක් සැරිසරතී
සඳත් හිරු වෙලා පැමිණෙන දිනක් වෙතී
ඉතින් අපට සැඟවෙන්නට තැනක් නැතී